Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Akcja Katolicka

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2010/2011
Hasło: We wspólnocie z Bogiem
Motto biblijne: „Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was” (J 15, 1.4)
Kierunki działania przygotowano w oparciu o następujące materiały: „W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013. Rok 2010/2011, Poznań 2010; We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka we wspólnocie z Bogiem. Materiały formacyjne na 2011 r., red. ks. Tadeusz Borutka, Warszawa 2010; stałe zalecenia dla członków Akcji Katolickiej w Polsce.
I. Ogólne założenia Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2010/2011
Eklezjologia communio jest centralnym tematem nauki o Kościele ukazanym przez Sobór Watykański II. Nadzwyczajny Synod Biskupów, zwołany przez Jana Pawła II w 1985 r. z okazji 20. rocznicy zakończenia Soboru, mówi: „Pojęcie Koinonia – communio, oparte na Piśmie Świętym, cieszyło się w Kościele starożytnym i cieszy do dziś w Kościołach Wschodu wielką czcią. Stąd Sobór Watykański II uczynił wiele, aby Kościół był wyraźniej rozumiany, jako komunia i bardziej konkretnie, jako komunia urzeczywistniany” (Relacja Końcowa z Nadzwyczajnego Synodu Biskupów, „Przegląd Katolicki”, 1986, nr 4, p. II, C, 1).
Co znaczy słowo communio? Podstawowy jego sens odnosi się do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To zjednoczenie dokonuje się w Słowie Bożym i sakramentach (Lumen gentium, 11). Komunia z Ciałem Chrystusa w Eucharystii oznacza i sprawia, czyli buduje wewnętrzne zjednoczenie – komunię wszystkich wiernych w Ciele Chrystusa, którym jest Kościół (por. 1 Kor 10, 16 n.).
Kościół zwraca uwagę, że pojęcie kościelnej komunii „musi być rozumiane w kontekście całego nauczania biblijnego i tradycji patrystycznej, gdzie komunia zakłada zawsze podwójne odniesienie: wertykalne (komunia z Bogiem) i horyzontalne (komunia między ludźmi) [zob. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, n. 3, s. 391].
Papież Jan Paweł II o Kościele, jako komunii mówi w Adhortacji apostolskiej Christifideles laici (por. CL 18-31) i w Novo millennio ineunte.
Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na rok 2010/2011, poświęcony komunii z Bogiem, akcentuje potrzebę formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. W związku z tym zaleca tworzyć i rozwijać w diecezjach centra formacji biblijnej (kręgi biblijne).
Program zwraca uwagę także na potrzebę formacji duchowej wiernych i zachęca do tworzenia i rozwijania w diecezjach szkół formacji duchowej.
Komunia z Bogiem buduje się przede wszystkim przez Słowo Boże i sakrament. Toteż Program zwraca uwagę na potrzebę przysposabiania wiernych do regularnego praktykowania sakramentów świętych.
Przełożenie ogólnopolskiego programu na poszczególne dziedziny duszpasterstwa w Polsce i dostosowanie go do potrzeb lokalnych, jest zadaniem m.in. poszczególnych delegatów i asystentów KEP (w tym asystenta krajowego Akcji Katolickiej, Program, s. 39), duszpasterzy krajowych oraz ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich (Akcja Katolicka – dop. M.L.), a także Parafialnych Rad Duszpasterskich (por. Program, s. 7-12).
II. Cele, treści, realizacja i priorytety pastoralne Cele Programu duszpasterskiego – W komunii z Bogiem:
1. Odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym,
2. Inicjacja do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
3. Odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
4. Kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
5. Duszpasterska troska o rodzinę.
Treści:
1. Słowo Boże,
2. Osobowa więź chrześcijanina z Bogiem (życie sakramentalne, modlitwa),
3. Wspólnotowy wymiar chrześcijańskiego życia duchowego,
4. Maryja – Mistrzyni życia duchowego.
Realizacja:
1. Szkoły Słowa Bożego i modlitwy w diecezjach,
2. Katecheza inicjacyjna w parafiach,
3. Wspólnotowe przeżywanie sakramentów świętych (np. nabożeństwa pokutne),
4. Akcent na modlitwy wspólnotowe (np. wspólnotowe celebrowanie Liturgii godzin ze świeckimi).
Priorytety pastoralne na rok 2010/2011:
1. Formacja biblijna – Dzieło Biblijne
– tworzenie i rozwijanie w diecezjach, w ramach Dzieła Biblijnego, centrów formacji biblijnej,
– tworzenie i rozwijanie w parafiach Kręgów biblijnych.
2. Formacja duchowa – szkoły duchowości – tworzenie lub rozwijanie w diecezjach szkół formacji duchowej.
3. Sakramenty w duszpasterstwie (inicjacja chrześcijańska)
– katecheza inicjacyjna w parafiach,
– przygotowanie do przyjęcia sakramentów, celebrowanie sakramentów, towarzyszenie po ich przyjęciu,
– katecheza sakramentalna dorosłych.
III. Realizacja Programu duszpasterskiego przez Akcję Katolicką
Akcja Katolicka, nawiązując do Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2010/2011, przyjęła następujące hasło dla swojej pracy formacyjnej i apostolskiej: Akcja Katolicka we wspólnocie z Bogiem. Pod takim też tytułem zostały przygotowane dla jej członków materiały formacyjne, przez zespół Księży Asystentów, pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutki. W Słowie wstępnym krajowy asystent Akcji Katolickiej bp Mariusz Leszczyński pisze: „Akcja Katolicka (…) będzie pracować nad budowaniem więzi pomiędzy człowiekiem i Bogiem przez sakramenty, systematyczną lekturę Biblii i formację duchową. Celem tych działań powinno być pogłębienie więzi międzyludzkich: w rodzinie i małżeństwie i w każdej innej wspólnocie, także parafialnej pomiędzy duszpasterzami i wiernymi. Innym jeszcze zadaniem będzie jednanie z Bogiem ludzi dalekich od chrześcijaństwa i budowanie klimatu szacunku do ludzi o innych światopoglądach (…), działalność dobroczynna na rzecz biednych i cierpiących oraz modlitwa w intencji nowych, dobrych i trwałych powołań w Kościele: do kapłaństwa, życia konsekrowanego i małżeństwa (…). Niech w owocnym budowaniu wspólnoty z Bogiem towarzyszą nam słowa Papieża Benedykta XVI, skierowane do Polaków: Proszę was: – byście stojąc na ziemi – wpatrywali się w niebo – w Tego, za którym od dwóch tysięcy lat podążają kolejne pokolenia, żyjące na naszej ziemi, odnajdując w Nim ostateczny sens istnienia; byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia; byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju; byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością; byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata (…). Trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w miłości! (Homilia, Kraków 28 V 2006, „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 6-7, s. 37).
W tym też duchu, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, Halina Szydełko zachęca członków Akcji Katolickiej do korzystania z materiałów formacyjnych.
W materiałach zaproponowano 12 katechez:
I. Warunki jedności człowieka z Bogiem:
1. Wiara, zawierzenie, wierność Bogu (ks. Józef Niżnik),
2. Praktyki pokutne, modlitwa, życie sakramentalne (ks. Jarosław Sroka),
3. Budzenie wrażliwości moralnej, kształtowanie sumienia, respektowanie norm etycznych (ks. Jan Orzeszyna),
4. Kierowanie się , zaangażowanie eklezjalne, troska o parafię (ks. Marian Duda),
5. Pogłębianie motywacji apostolskiej, dawanie świadectwa wierze, włączanie się w apostolat wspólnotowy (ks. T. Borutka),
6. Upowszechnianie zasad pomocniczości i solidarności społecznej, konsekracja świata, doskonalenie rzeczywistości ziemskich (ks. Grzegorz Noszczyk).
II. Budowanie jedności międzyludzkiej owocem jedności człowieka z Bogiem:
1. Podejmowanie dialogu apostolskiego (ks. Jan Wal),
2. Urzeczywistnianie postawy ekumenicznej (ks. Wiesław Łużyński),
3. Praktykowanie miłosierdzia (ks. J. Wal),
4. Intensyfikacja oddziaływań wychowawczych (ks. G. Noszczyk),
5. Realizowanie (ks. W. Łużyński),
6. Zaangażowanie patriotyczne (ks. T. Borutka).
IV. Stałe zalecenia dla członków Akcji Katolickiej
1. Modlitwa, liturgia, formacja:
a/ praktyka Liturgii godzin i modlitwy różańcowej,
b/ codzienna lektura Pisma Świętego,
c/ pełny udział w niedzielnej Mszy Świętej; pomoc w czynnościach liturgicznych),
d/ systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty,
e/ modlitwa za kapłanów,
f/ udział w rekolekcjach i dniach skupienia (KIAK, DIAK i POAK),
g/ udział w pielgrzymkach: krajowej na Jasną Górę i diecezjalnych (w miarę możliwości z członkami KSM),
h/ studium nauczania Kościoła: Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski,
i/ studium wydawnictw Akcji Katolickiej,
j/ uczenie dzieci i młodzieży odpowiedzialności za Kościół, zaznajamianie ich z ideą ruchów i stowarzyszeń kościelnych, a zwłaszcza z Akcją Katolicką i KSM oraz wprowadzanie ich w działalność apostolską.
2. Problematyka społeczna:
a/ propagowanie katolickiego modelu małżeństwa i rodziny; troska duchowa i materialna o rodzinę, wspieranie ludzi dotkniętych kryzysem wiary,
b/ troska o ubogich, potrzebujących i bezrobotnych na terenie parafii,
c/ koordynacja przez DIAK-i działań charytatywnych podejmowanych przez POAK-i oraz wspieranie parafialnych świetlic środowiskowych,
d/ podejmowanie współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się problematyką społeczną, w tym bezrobociem oraz zagadnieniami związanymi z edukacją, kulturą, sportem i rekreacją,
e/ wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, a w szczególności członków AK, oraz stawianie im wymagań, w świetle katolickiej nauki społecznej, aby służyli uczciwie Bogu i Ojczyźnie; nawiązanie kontaktów z nowo wybranymi przedstawicielami samorządów terytorialnych,
f/ czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i oświatowym swojego środowiska; promowanie wartościowej literatury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego Kościoła (archiwa, biblioteki, zabytki sztuki sakralnej), celem podtrzymania pamięci o przeszłości Kościoła i Ojczyzny.

Msze święte

w niedzielę o:

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia