Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Zaproszenie na konferencję

6 lutego 2018

Szanowni Państwo

Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny, znajdują się pedagogiczne wskazania: Bezpieczeństwo w Internecie – odpowie-dzialne korzystanie z mediów społecznych oraz Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Wiele środowisk, zaangażowanych w pracę z młodzieżą, z troską przyjęło Ministerialne stanowisko. Współczesny rozwój nowych technologii mobilizuje bowiem do podejmowania wielorakich inicjatyw, które wspierają wychowawczą rolę rodziny i szkoły. Kształtowanie odpowiedzialnych postaw nie ogranicza się już do świata offline, ale poszerza się o nowe spektrum doświadczeń cyfrowego świata online. Choć człowiek jest ten sam i potrzebuje relacji, to jednak w ob-szarze cyberrzeczywistości nierzadko pozostaje sam, gubi się, a nawet pogrąża w nieznane dotąd uzależnienia. Pytanie – Jak wychowywać? motywuje zatem do zastanowienia się nad jakością procesu przekazywania wartości; zachęca do podejmowania działań, które pomogą w kształtowaniu odpowiedzialnych po-staw, tym razem w świecie cyfrowych mediów.

Propozycją wspierającą wychowanie jest kolejna konferencja naukowa, organizowana w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, pod ha-słem: Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych (część 2). Akademickiej refleksji, towarzyszą praktyczne przykłady profilaktycz-nych działań, które służą młodzieży, rodzinom i szkole.

Adresatami konferencji są rodzice; nauczyciele, katecheci, wychowawcy; pedagodzy i psychologowie; dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświato-wych; pracownicy poradni; przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecz-nych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Konferen-cja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Organizatorzy

Msze święte

w niedzielę o:

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia