Chrzest

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w II i IV miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00.
Dziecko do Chrztu św. należy zapisać w kancelarii w godzinach urzędowania. Należy zabrać ze sobą akt urodzenia dziecka oraz przygotować dane Rodziców Chrzestnych (data urodzenia i adres zamieszkania).

Przy wyborze Rodziców Chrzestnych należy kierować się następującymi przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kan. 849 – Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Bierzmowanie

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbywa się przy parafii w ramach cyklicznych katechez. Bezpośrednie przygotowanie rozpoczyna się w VII klasie Szkoły Podstawowej
Przygotowanie dla dorosłych możliwe jest po indywidualnym zgłoszeniu się w kancelarii.

Najświętszy Sakrament

Spotkania dzieci z klasy III przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. odbywają się w pierwsze piątki miesiąca o godz. 18.00.

Pokuta

Z Sakramentu Pokuty można skorzystać codziennie ok. 30 min. przed każdą Mszą św. oraz chwilę przed i w czasie niedzielnych Mszy św. W I piątki miesiąca spowiedź jest od godz. 17.00.
Osoby pragnące odprawić spowiedź generalną bądź mające szczególny powód mogą umówić się na indywidualne spotkanie.

Namaszczenie chorych

Odwiedziny chorych w mieszkaniach odbywają się w każdy I piątek miesiąca od godz. 14.00. W sytuacji zagrożenia życia należy wezwać kapłana bez względu na porę dnia.
W mieszkaniu osoby chorej należy przygotować ołtarz (stół nakryty białym obrusem), krzyż i zapalone świece.

Kapłaństwo

Osoby odczuwające w sumieniu powołanie do służby w kapłaństwie powinny poinformować o tym dyskretnie któregoś z księży w parafii celem uzyskania wszelkich informacji dotyczących podjęcia formacji w seminarium lub zakonie.

Małżeństwo

W celu zawarcia małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Na pierwsze spotkanie narzeczeni powinni przynieść:
– dowody osobiste,
– metryki chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy przed datą zgłoszenia),
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego (tzw. dokumenty konkordatowe) 3 egzemplarze, ważne 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu lub akt zawarcia małżeństwa, jeżeli ślub cywilny odbył się wcześniej,
– zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie zaznaczono tego na metryce chrztu),
– świadectwa nauki religii (ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej),
– potwierdzenie odbycia katechez przedmałżeńskich.

Na ostatnie spotkanie narzeczeni powinni przynieść:
– potwierdzenie odbycia katechez przedślubnych,
– zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli były głoszone w innej parafii,
– kartki ze spowiedzi (w dniu ślubu).

Od lipca 1998 roku (po podpisaniu ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską) wystarczy zawrzeć związek małżeński w kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo. Jest to tzw. ślub konkordatowy. Ślub konkordatowy najczęściej jest zawierany w parafii panny młodej lub pana młodego. Można jednak wziąć ślub także w innym kościele za zgodą proboszcza własnej parafii.

Informacje o katechezach przedmałżeńskich oraz przedślubnych można uzyskać na stronie: http://www.rodzina.rzeszow.pl/

STRONA UŻYWA COOKIES

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Zapisano