Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Historia parafii

„Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, na mocy kan. 515 KPK, eryguję nową parafię pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej i nadaję jej kościelną osobowość prawną” – to słowa Ks. Bpa Kazimierza Górnego z „Dekretu erygowania parafii”.

Na podstawie tego dokumentu od dnia 27 sierpnia 2006 r. funkcjonuje nowa parafia Św. Jadwigi Królowej obejmująca terytorium wcześniej przynależące w części do Parafii Farnej, Parafii Opatrzności Bożej oraz Parafii Św. Michała w Rzeszowie. Funkcję kościoła parafialnego spełnia kaplica przy al. Rejtana (kościół uniwersytecki) będąca od 2002 do 2006 r. siedzibą Rektoratu Św. Jadwigi Królowej. Pierwszym proboszczem został mianowany Ks. Janusz Kosior, natomiast dotychczasowego duszpasterza akademickiego, Ks. Daniela Drozda, zobowiązano do pełnienia obowiązków wikariusza oraz do kontynuacji pracy ze studentami.

Ks. Proboszcz, nie odrzucając tradycji przyjętych przez funkcjonujący do tej pory Kościół Uniwersytecki, wprowadził wiele nabożeństw oraz powołał różne grupy duszpasterskie pozwalające na rozwój życia duchowego nowo powstałej parafii. Już w pierwszą środę września 2006 r. rozpoczęto systematyczne, cotygodniowe modlitwy w ramach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ważnym wydarzeniem była piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku. 1 października 2006 r. podczas uroczystej Mszy św. licznie zgromadzeni parafianie oraz duszpasterze zawierzyli swoją parafię Matce Bożej, oddali pod Jej opiekę własne rodziny, ojców, matki, dzieci i młodzież, osoby starsze – zwłaszcza chore, cierpiące i samotne. Po Mszy św. wszyscy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej ofiarowanej za zmarłych. Coroczne pielgrzymowanie do tamtejszego sanktuarium dwukrotnie odbyło się w jesieni. W 2009 roku zostanie przeniesione na maj, na czas odpustu parafialnego w Chmielniku. Pierwszy piątek października wniósł radość i nadzieję do życia osób chorych, cierpiących, które nie mogą osobiście uczestniczyć w Mszy św. Od tego dnia Ks. Proboszcz wprowadził comiesięczny zwyczaj odwiedzania chorych, umożliwiając im skorzystanie ze spowiedzi i przyjęcie komunii św.

Parafia Św. Jadwigi Królowej nigdy nie zapomniała o studentach. W trosce o ich umacnianie duchowe od początku roku akademickiego odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 20.00 Msze św. Studenckie. Dodatkowa msza stanowi także znaczące wsparcie działającego od 2002 r. duszpasterstwa akademickiego „Emaus”. Kontynuowane są również modlitwy różańcowe profesorów uniwersyteckich w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Od początku istnienia Kościoła Uniwersyteckiego codziennie o godz. 15.00 odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wynikiem tej tradycji stało się wprowadzenie od października 2006 r. w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15.00 tzw. Godziny Miłosierdzia składającej się z Koronki oraz Mszy św. Podczas pierwszej Godziny Miłosierdzia parafianie gorąco modlili się o dobre przygotowanie do przyjęcia Relikwii Św. S. Faustyny. W godnym przeżyciu tego niecodziennego wydarzenia pomogła s. Ancylia z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, która poprowadziła rekolekcje poprzedzające wprowadzenie relikwii. Uroczyste przekazanie Cząstki Świętości miało miejsce 5 listopada 2006 r. podczas Mszy św. zakończonej ucałowaniem Relikwii. Relikwie Św. S. Faustyny są szczególnie obecne w czasie comiesięcznej Godziny Miłosierdzia. Przez Jej wstawiennictwo polecane są Jezusowi Miłosiernemu trudne sprawy i problemy ludzkiej egzystencji. Miłosierdzie Boże potrzebne jest każdemu człowiekowi nie tylko za życia, ale i po śmierci. Dlatego też cały listopad myślano szczególnie o tych, którzy już odeszli. Codziennie poświęcano czas na wypominki za zmarłych i odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego. O wielkiej trosce o dusze zmarłych świadczą również wypominki roczne i modlitwy w ich intencji w każdą niedzielę i piątek oraz w czasie Godziny Miłosierdzia.

Dla osób chcących na co dzień żyć Słowem Bożym zainicjowano Studium Biblijne. W każdą drugą niedzielę miesiąca, począwszy od 12 listopada 2006 r. parafianie wraz z Ks. Proboszczem uczą się interpretacji Pisma Świętego. Owocem tych spotkań jest pogłębiona znajomość Biblii, odnoszenie zawartych w niej wskazówek do codziennego życia.

Wyrazem wspólnoty parafii, środowiska uniwersyteckiego i instytucji skupionych wokół Św. Jadwigi Królowej są „Wieczory Jadwiżańskie”. Pierwsze spotkanie odbyło się 29 listopada 2006 r. o godz. 18.00. Uczestniczyli w nim pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawiciele władz samorządowych, szkoły, którym patronuje Św. Jadwiga Królowa, tj. gimnazja w Brzostku, Widełce oraz nr 9 i 12 w Rzeszowie, młodzież przygotowująca się do bierzmowania a także parafianie. Mszy św. przewodniczył Ks. Bp Kazimierz Górny, a wykład wygłosił Ks. Prof. Stanisław Nabywaniec. Inicjatorem Wieczorów jest Ks. Proboszcz, a patronat z ramienia uniwersytetu objął wspomniany Ks. Profesor. Podczas tych spotkań w każdą trzecią środę miesiąca odprawiana jest uroczysta Msza św. w języku łacińskim oraz wygłaszane są wykłady o Królowej Jadwidze lub prezentowane przez poszczególne gimnazja inscenizacje o świętej polskiej władczyni.

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczął się nowy rok duszpasterski poświęcony Biblii i jej miejscu w życiu liturgicznym, osobistym i parafialnym pod hasłem „Czytaj i żyj Biblią”. W związku z tym studenci wraz z parafianami podjęli inicjatywę całodobowego głośnego czytania ewangelii w pięciu edycjach. Ostatnia edycja zbiegła się z nawiedzeniem relikwii błogosławionej Karoliny Kózkówny.

10 grudnia 2006 r. przedstawiciele Oazy Rodzin i Kręgu Rodzin Katolickich głosili świadectwa życia w grupach duszpasterskich, które były dobrym przygotowaniem do podjęcia trudu godnego życia szczególnie dla młodych małżeństw.

Na czas Wielkiego Postu do Parafii Św. Jadwigi Królowej z pomocą duszpasterską przybył ks. diakon Krzysztof Stawarz odbywający praktykę przed święceniami kapłańskimi.

Dzięki staraniom kapłanów nowa parafia z miesiąca na miesiąc coraz bardziej scala się wewnętrznie. Zwiększające się zaangażowanie parafian w działalność grup duszpasterskich, coraz liczniejszy udział w Mszach św. i nabożeństwach przyczyniły się do podjęcia konkretnych działań na rzecz budowy nowej świątyni. Dotychczasowy drewniany kościółek-szopka wypożyczony od dominikanów przestał mieścić w sobie osoby skłaniające się ku modlitwie i pogłębianiu własnego życia duchowego. Ks. Proboszcz rozpoczął starania o opracowanie koncepcji projektu budowy. Powstał również Komitet Budowy Kościoła mający na celu wspieranie działań proboszcza w zakresie pozyskiwania środków finansowych i organizowania prac parafian pod kątem budowy.

Pierwsza uroczystość odpustowa w parafii miała miejsce 8 czerwca 2007 r. Głównej Mszy św. Odpustowej z procesją, będącej jednocześnie mszą prymicyjną, przewodniczył Ks. Krzysztof Stawarz, niedawny praktykant, natomiast kazanie wygłosił Ks. Krzysztof Gołąbek były Rektor Kościoła Uniwersyteckiego.

W sobotę 16 czerwca 2007 r. parafianie uczestniczyli w pielgrzymce dziękczynnej na Jasną Górę w piątą rocznicę nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz do Łagiewnik, by podziękować za Relikwie św. S. Faustyny.

Od 1 września 2007 r. na miejsce Ks. Daniela Drozda przybył nowy wikariusz i jednocześnie duszpasterz akademicki Ks. Grzegorz Krupa. Do pomocy w pracach duszpasterskich został przydzielony Ks. Rafał Przędzik pracujący jako notariusz w sądzie biskupim.

O potrzebie wspólnoty duchowej parafian świadczy powstanie w tak krótkim czasie wielu grup duszpasterskich aktywnie angażujących się w modlitwę i w prace na rzecz świątyni. Są to: Caritas, Grupa Krwi Chrystusa, Akcja Katolicka, Komitet Budowy Kościoła, Duszpasterstwo Rodzin, Grupa Biblijna, Róże Różańcowe. Dzieci i młodzież jednoczą się z parafią poprzez przygotowywanie się do przyjęcia I Komunii Św. (od 2008 r.) czy bierzmowania (od 2007 r.). Mogą również działać w grupach ministrantów, lektorów, oazie.

W historię parafii na trwałe wpisały się pierwsze misje, które odbyły się w czasie Wielkiego Postu w 2008 r. Nauki głosili Ks. Józef Florek, Proboszcz Parafii Wielkie Oczy oraz Ks. Stanisław Jamrozek – Ojciec duchowny w WSD w Przemyślu. Szczególnie ważnym wydarzeniem dla wszystkich parafian było sprowadzenie Relikwii Patronki Kościoła. 30 maja 2008 r. w Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny wyruszyła pielgrzymka do Krakowa na Wawel po Relikwie. Natomiast w wigilię odpustu parafialnego, tj. 7 czerwca miała miejsce uroczystość wprowadzenia Relikwii Św. Jadwigi Królowej. O godz. 17.00 podczas uroczystej Mszy św. dzieci pierwszokomunijne przekazały przez ręce Ks. Bpa Ordynariusza Relikwie do publicznego kultu. Kazanie wygłosił Ks. Infułat Janusz Bielański, emerytowany Proboszcz Katedry na Wawelu. Głębokie wzruszenie udzieliło się wszystkim zaproszonym gościom na czele z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, rektorami rzeszowskich wyższych uczelni, prezesami firm działających na terenie parafii, a także delegacjom ze szkół Jadwiżańskich oraz licznie zgromadzonym parafianom. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie placu pod budowę nowej świątyni.

Październik 2008 r. przyniósł znaczący postęp w sprawie nowego kościoła. Po wielu czasochłonnych staraniach parafia uzyskała pozwolenie na budowę, co poskutkowało natychmiastowym przystąpieniem do prac budowlanych – na początek do prac ziemnych.

Aby jeszcze radośniej głosić podziękowanie Bogu za tak szybki rozwój nowej parafii, w listopadzie 2008 r. powołano chór parafialny, który sumiennie doskonali swój warsztat wokalny.

Nieco inny charakter miała kolęda duszpasterska w 2009 r. Parafia została podzielona na dwie części. W jednej odbywały się tradycyjne wizyty kapłanów, natomiast mieszkańcy drugiej części uczestniczyli w codziennych Mszach św. z kazaniem, podczas których szczególnie modlono się o błogosławieństwo dla rodzin oraz w intencji szybkich postępów w pracach budowlanych. Ofiarę z kolędy księża w całości przeznaczyli na budowę kościoła.

W sierpniu 2010 r. nastąpiły zmiany personalne w parafii. Parafię opuścili: ks. Rafał Przędzik (udał się do pracy w parafii Rzeszów – Katedra) oraz ks. Piotr Sala (skierowany do pracy w parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach). Na ich miejsce przyszli: ks. Ryszard Potęga (z parafii Tyczyn) i ks. Krzysztof Cieśla (z parafii Czudec).

Od września 2010 r. Msza św. o godz. 14:00 została „przeznaczona” dla dzieci. Tę Mszę św. prowadzi ks. Krzysztof Cieśla. W pracy duszpasterskiej kontynuowane są: „Wieczory Jadwiżańskie”, Spotkania biblijne (drugie wtorki miesiąca – prowadzi ks. Marek Dzik), Msze św. dla studentów (w niedzielę o godz. 20:00), Msze św. w j. angielskim (prowadzi ks. Bronisław Janik).

W sierpniu 2011 r. do pracy na misjach zgłosił się ks. Ryszard Potęga (praca w Czechach), w jego miejsce przyszedł ks. Marcin Graboś (wcześniej pracował w Lutczy), który przejął obowiązki ks. Ryszarda. Znaczącym wydarzeniem w życiu parafii była peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej z Guadalupe w lutym 2012 r. Przygotowania w sferze duchowej, do tej wizyty Matki Bożej, trwały już od października 2011 r. W tym wydarzeniu uczestniczyła cała diecezja rzeszowska, bowiem tylko w kościele św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, przebywała kopia obrazu. Wynikało to z faktu, iż tylko w kościele akademickim istnieje Rada Rycerzy Kolumba, a Matka Boża z Guadalupe patronuje braciom z tego Zakonu. Jak szacuje się, w ciągu mroźnego lutowego tygodnia z Matką Bożą z Guadalupe spotkało się ponad 30 tys. wiernych (jak się okazało nie tylko z diec. rzeszowskiej ale także tarnowskiej, sandomierskiej i przemyskiej). Od marca na prośbę Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, został mianowany duszpasterz akademicki tej uczelni – ks. Krzysztof Cieśla.

Po roku pracy ks. Marcin Graboś opuścił parafię (udał się do par. w Bratkowicach), a w jego miejsce przyszedł ks. Paweł Gnat (z parafii Ropczyce). Od września została powołana nowa grupa parafialna tzw. „Dorośli Lektorzy Słowa Bożego”. Pomysłodawcą był ks. Bronisław Janik. Grupa zrzesza dorosłych, którzy podczas Mszy św. odczytują Słowo Boże, ale także odbywają formację duchową pod opieką ks. Pawła Gnata.

15 marca 2013 r., po wieczną nagrodę odszedł śp. ks. Bronisław Janik, który od kilku lat posługiwał w parafii. Pogrzeb zmarłego kapłana odbył się 18 marca 2013 r.

Po Wielkanocy 2013 r. z funkcji duszpasterza akademickiego zwolniony został ks. Mirosław Twardowski i zamieszkał w Domu Diecezjalnym „Tabor”. Na jego miejsce skierowany został ks. Lucjan Dyka, który przez blisko 9 lat studiował na KUL w Lublinie.

Od połowy czerwca 2013 r. wszystkie nabożeństwa zostały przeniesione do murów nowej świątyni.

Z woli ks. bp Jana Wątroby, końcem sierpnia 2013 r. ks. Paweł Gnat opuścił parafię i został skierowany do pracy w parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach. Na jego miejsce przyszedł ks. Michał Szetela, dotychczasowy wikariusz z parafii Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie. Ks. Szetela objął opieką: LSO, Grupę Dorosłych Lektorów oraz nowo powstałą grupę charyzmatyczno ewangelizacyjną „Magnalia Dei”.

Końcem sierpnia 2013 r. ks. Lucjan Dyka został zamianowany duszpasterzem akademickim i wikariuszem w parafii św. Jadwigi Królowej.

Od września 2013 r. do parafii został skierowany ks. Szymon Augustyn, który powrócił z Austrii. Ks. Augustyn objął opieką duszpasterską: Oazę, Chór parafialny oraz kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Od września 2014 r. Grupę biblijną objął ks. Wojciech Radomski. Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było poświęcenie kaplicy Matki Bożej Pompejańskiej oraz uroczyste wprowadzenie znaku relikwii bł. Bartolo Longo. Wydarzenie to miało miejsce 19 października 2014 r., a dokonał tego bp Jan Wątroba, Ordynariusz rzeszowski.

W listopadzie 2014 r. drewniany kościółek tzw. szopka, została rozebrana i przeniesiona do nowo powstającej parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie.

30 listopada 2014 r. blisko tysiąc osób uczestniczących w Kościele Akademickim w Rzeszowie we Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 14, zostało zawierzonych Panu Bogu przez wstawiennictwo św. Jadwigi Królowej.

Zawierzenie rodzin i dzieci jakie dokonało się w parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, miało przede wszystkim zachęcać uczestników do pokornej i ufnej modlitwy, najpierw w rodzinie, a następnie za inne rodziny, szczególnie te dotknięte kryzysem bądź niebezpieczeństwem rozpadu.

Dla wszystkich uczestników Mszy św. połączonej z aktem zawierzenia, przygotowano specjalne na tę okazję medaliki z wizerunkiem św. Jadwigi Królowej. Ponadto, wszystkie chętne dzieci mogły wpisać się do księgi zawierzenia „Dzieci św. Jadwigi Królowej”

9 grudnia 2014 r. przechodzi do historii parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie jako wyjątkowy. W tym dniu został zamontowany na stałe w prezbiterium 9-metrowy krzyż wraz z pasją Jezusa. Wykonany jest on w całości z drewna, w kolorze czarnym. Swoim wyglądem ma nawiązywać do czarnego Krucyfiksu znajdującego się w Katedrze na Wawelu w Krakowie, przed którym często modliła się św. Jadwiga Królowa.

Krzyż i znajdująca się na nim pasja Jezusa to wotum wdzięczności anonimowych ofiarodawców.

Projekt wystroju prezbiterium przewiduje jeszcze m.in. dwa 4-metrowe obrazy, które umieszczone będą po lewej i po prawej stronie krzyża. Jeden ma przedstawiać św. Jadwigę Królową, a drugi św. Jana Pawła II.

Msze święte

w niedzielę o:

  • 7:00
  • 9:00
  • 10:30
  • 12:00
  • 14:00 - z udziałem dzieci
  • 17:00
  • 18:00 - w j. ang.  
  • 20:00 - akademicka

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia